زیبـایــی یعنی زیبــانــــو

همه مشتریان زیبانو بعد از عضویت در باشگاه مشتریان یک کارت ویژه متصل به شبکه شتاب دریافت خواهند کرد که برای اعضای باشگاه، تخفیف های ویژه و امتیازات و اعتبارات خاصی قائل می شویم.